alaselkäkipu

Alaselkäkivut ovat yksi tämän päivän yleisimmistä tuki- ja liikuntaelinvaivoista, joista kärsii jopa 80% suomalaisista elämänsä aikana. Suuri osa alaselkävaivoista paranee muutamien päivien tai viimeistään viikkojen sisällä, mutta joskus kipu voi kroonistua ja vaivata pidempäänkin. Pitkittyvät alaselkäkivut laskevat toimintakykyä, lisäävät sairauspoissaoloja ja heijastuvat helposti mielialaankin. Siksi tärkeää olisikin keskittyä ennaltaehkäisemään alaselkävaivoja jo ennen kuin oireita ilmenee. Alaselkäkivut jaetaan kestonsa mukaan kolmeen luokkaan: akuutit kivut enintään 6 viikkoa, subakuutit 6-12 viikkoa ja krooniset yli 12 viikkoa.

 

Mistä alaselkäkipu johtuu?

Selkävaivat voivat johtua monesta eri syystä, esimerkiksi fyysisesti kuormittavasta työstä, jatkuvasta istumisesta tai vähäisestä liikunnasta, mutta usein taustalla voi olla myös rakenteellisia tekijöitä, jotka osaltaan altistavat alaselän kivulle. Näihin lukeutuvat muun muassa asentoperäinen kuormitus eli huono ryhti ja vartalon lihasten heikkous. Listaa syistä ja riskitekijöistä voisi jatkaa loputtomiin: ylipaino, tupakointi, stressi, onnettomuudet… Parasta olisi siis yrittää vaikuttaa asioihin, jotka ovat muutettavissa ja elää kokonaisvaltaisen terveellistä ja selkäystävällistä elämää!

 

Kun selkäkivun aiheuttaja (esim. kasvain, murtuma tai hermojuuren pinnetila) on tiedossa, puhutaan spesifistä selkäkivusta, joka kuitenkin kattaa kaikista selkäkivuista vain noin 5-10%. Useimmiten selkäkivun tarkkaa syytä ei saada määritettyä, jolloin kyse on epäspesifistä selkäkivusta. On myös todettu, että epäspesifi selkäkipu kroonistuu spesifiä selkäkipua helpommin, sillä kivun käsittävät kuormituksen aiheuttamat kudosvauriot, liike- ja liikekontrollihäiriöt sekä psykososiaaliset tekijät. Näitä selän kivuille altistavia riskitekijöitä välttämällä tai vähentämällä voidaan mahdollisesti ennaltaehkäistä alaselkävaivojen ilmaantumista ja estää vaivan pahenemista. Lisäksi oikeanlaisilla harjoitteilla voidaan ehkäistä selkäkipujakson uusiutumista.

kipu lihaksissa
 

Mikä auttaa alaselkäkipuun?

Alaselkäkipujen vähentämisen ja ennaltaehkäisyn kannalta tärkeää on oikeanlainen ja tarkoituksenmukainen harjoittelu fysioterapeutin ohjauksella, jossa pääpainona on keskivartalon syvien lihasten vahvistaminen sekä liikehallinnan kehittäminen.

Alaselän spesifien liikekontrolliharjoitteiden on useissa tutkimuksissa todettu vaikuttavan kipuun ja toimintakykyyn positiivisesti. Kun harjoitetaan liikehallintaa tietyllä alueella, on tavoitteena saavuttaa automaattinen toimintamalli, jossa liikkeen kontrolli pysyy yllä tiedostamattomasti. Jotta kontrolli saadaan automatisoitua, on ensimmäinen askel tunnistaa virheellinen toimintamalli ja löytää keinot sen korjaamiseen. Kun liikekontrollihäiriö on tiedossa ja välineet tarkoituksenmukaiseen harjoitteluun hallussa, on myös helpompi lähteä harjoittamaan liikkeen tietoista hallintaa. Fysioterapeuttimme auttavat mielellään sinua askarruttavissa selkävaivoissa ja niiden hoidossa sekä oikeanlaisen harjoittelun aloittamisessa.

 

 

 

 

 

Lähteet:
Alaselkäkipu. 2015. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Fysiatriyhdistyksen asettama työryhmä. Käypä hoito -suositus. http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi20001#s4
Comerford, M. & Mottram, S. 2012. Kinetic Control: The Management of Uncontrolled Movement. Churchill Livingstone: Elsevier.
Elphinson, J. 2008. Stability, sport and performance movement -Great technique without injury. Berkeley: Lotus Publishing.
Luomajoki, H. 2010. Movement Control Impairment as a Sub-group of Non-specific Low Back Pain -Evaluation of Movement Control Test Battery as a Practical Tool in the Diagnosis of Movement Control Impairment and Treatment of this Dysfunction.

http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-0192-7/urn_isbn_978-952-61-0192-7.pdf
Mistä selkäkipu johtuu, miten hoidat kipua? N.d. Selkäkanava. http://selkakanava.fi/selkakivun-syita